www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Wstęp

Wstęp

Migracje to zjawisko tak stare jak historia ludzkości. Czym są? Dlaczego występują? Co skłania ludzi do podjęcia ruchów migracyjnych? Jakie są tego konsekwencje? Czy jest to zjawisko pozytywne czy może negatywne? Jakie korzyści, a jakie ewentualne zagrożenia mogą się z tym wiązać dla kraju (zarówno tracącego, jak i pozyskującego ludność w drodze migracji)?

Intencją niniejszej pracy jest rozstrzygnięcie wyżej wskazanych wątpliwości, jak również ukazanie szeroko rozumianej polityki migracyjnej. Ruchy migracyjne zawsze były, są i będą. Nie ulega kwestii, iż stać się one mogą zjawiskiem kłopotliwym bądź problematycznym, zwłaszcza w sytuacji, gdy kraj traci wartościowych, wykształconych, kreatywnych, zdolnych młodych obywateli, którzy to mimo zdobytej wiedzy i umiejętności, we własnym ojczystym państwie nie widzą (nie mają) perspektyw na godne życie.

Praca składa się z pięciu literaturowych rozdziałów. Dodatkowo, pomimo ograniczonej dostępności materiałów źródłowych, Autorki podjęły trud zaprezentowania polityki migracyjnej Hiszpanii w celu dokonania konfrontacji z polityką Polski w tym zakresie. Na gruncie teoretycznym sformułowano następujące hipotezy:

H1: Hiszpania ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy i popyt na pracę cudzoziemców stała się krajem imigrantów.

H2: Ze względu na poziom rozwoju gospodarczego Polska jest postrzegana jako kraj mało atrakcyjny dla cudzoziemców.

H3: Polska jest krajem emigrantów.

H4: Polska krajem ubogim w programy dotyczące polityki migracyjnej.

H5: Hiszpania jako kraj najbardziej przyjazny dla nielegalnych imigrantów.

Rozdział pierwszy mówi bezpośrednio o polityce migracyjnej, przedstawia podstawowe definicje i pojęcia w tym zakresie, a także modele migracji, tezy polityki migracyjnej oraz typologię emigrantów i imigrantów.

Rozdział drugi przedstawia czynniki migracji siły roboczej w Unii Europejskiej oraz czynniki, które przyciągają i delokalizują produkcję między krajami członkowskimi.

W rozdziale trzecim zaprezentowano politykę migracyjną Polski, w tym rekomendacje dla polityki w tym zakresie, sytuację migracyjną oraz przeciwdziałanie nielegalnej imigracji. Dokonano także charakterystyki Polski jako kraju imigracji.

Rozdział czwarty w pełni traktuje o polityce migracyjnej Hiszpanii jako kraju, który w ciągu ostatnich dwóch dekad przeszedł transformację z kraju emigracji do kraju imigracji.

Rozdział ostatni obrazuje konkluzje stanowiące rezultat skonfrontowania dwóch krajów w aspekcie polityki migracyjnej – Polski i Hiszpanii. Polski, jako kraju mało atrakcyjnego dla imigrantów. Hiszpanii, jako kraju stanowiącego przeciwieństwo w tym aspekcie. Zweryfikowano także postawione tezy.

Autorki pokładają nadzieję, iż koncepcja niniejszego opracowania, jego wartość merytoryczna w pełni zainteresuje Czytelnika.

M. Człapa, A. Gotowieckomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.