www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Bibliografia

Bibliografia

 1. Głąbicka K., Okólski M., Stola D., Polityka migracyjna Polski, Seria: Prace migracyjne nr 18, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.

 2. Górny A., Kaczmarczyk K., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria: Prace migracyjne nr 49, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.

 3. Grabowska – Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009

 4. Iglicka K., Kierunki Rozwoju Polskiej Polityki Migracyjnej w Ramach Obszaru Legalnej Migracji Pracowniczej na Lata 2007-2012, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.

 5. Iglicka K., Olszewska O., Stachurski A., Żurawska J., Dylematy polskiej migracji, Seria: Prace migracyjne nr 58, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.

 6. Jończyk R., Migracje zarobkowe ludności autonomicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole 2003.

 7. Kaczmarczyk P, Okólski M., Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia., Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

 8. Kruszczyński S., Planowanie gospodarki narodowej i elementy polityki ekonomicznej, Warszawa 1974.

 9. Lesińska M., Stefańska R., Polityka migracyjna oraz rozwiązania dotyczące dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Raport o rozwiązaniach przyjętych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

 10. Levinson A., Regularisation program mes In Spain, Centre on Migration, Policy and Society COMPAS, University of Oxford.

 11. Levison A., Why Coutries Continue to Consider Regularization, Migration Policy Insitute.

 12. Nowak L., Metodologia badań migracji zagranicznych [w:] Migracje zagraniczne ludności w Polsce w latach 1988-1997, GUS, Warszawa 1998.

 13. Okólski M. „Poland`s population and population movements: an overview”,

 14. Okólski M., Wielka Encyklopedia PWN, tom 17, Wydawnictwo Naukowe PWN

 15. Prus M. Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Strategia migracyjna dla Polski: stan prac, wyzwania”, 2009.

 16. Rajkiewicz A., Nad danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności, „Polityka Społeczna”, nr 3, Warszawa 2004.

 17. Red. Frejka T., Okólski M., Sword K., “Indepth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: the Case of Poland”, New York and Geneva: United Nations,

 18. Red. Klamut M., Polityka Ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 19. Red. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i Postulowane działania, Warszawa 2012.

 20. Red. Nauk. Górny A, Grabowska – Lusińska I., Lesińska M., Okólski M., Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

 21. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej wyd. 2, Warszawa 1972.

 22. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 23. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, marzec 2012.

Zasoby elektroniczne:

 1. http://www.plecakowcy.pl/emigracja/index.html, dostęp: 13.04.2012.

 2. http://www.cefmr.pan.pl/docs/Strategia_migracyjna_MSWIA.pdf, dostęp: 29.04.2012


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.