www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 2. Emigracja czy centralizacja w UE » Czynniki migracji siły roboczej

Czynniki migracji siły roboczej

Do podstawowych i ogólnych czynników występowania procesów migracyjnych, jak i delokalizacji produkcji, która zostanie omówiona w kolejnym podrozdziale, zaliczyć można różnice w poziomach rozwoju, które występują pomiędzy krajami „starej” i „nowej” UE. Zaś patrząc na tą sprawę bardziej szczegółowo jako jedną z przesłanek ewentualnych migracji siły roboczej są różnice w poziomie wynagrodzeń pomiędzy krajowymi rynkami pracy. Mamy tu na myśli wynagrodzenia realne, tzn. wyliczane na podstawie siły nabywczej wynagrodzenia. Można powiedzieć, że po przekroczeniu pewnego progu wrażliwości, różnice w poziomie wynagrodzenia stają się czynnikiem prowokującym migracje. Podobny wpływ ma poziom rozwoju kraju. Im niższy tym większa skłonność do migracji, a im wyższy tym mniejsza30.

Inną przesłanką migracji siły roboczej jest kształtowanie się poziomu bezrobocia, jak również poziomu opieki nad bezrobotnymi. Czynnikiem pobudzającym w tym wypadku migracje będzie różnica w poziomie bezrobocia oraz poziom ochrony bezrobotnych w krajach słabiej rozwiniętych. Na wzrost skłonności do migracji w krajach słabiej rozwiniętych będą miały wpływ: wysoki poziom bezrobocia i niski poziom opieki nad bezrobotnymi w kraju słabiej rozwiniętym oraz niski poziom bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych31.

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się wybranych czynników migracji siły roboczej w wybranych krajach UE32.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące czynniki migracji w wybranych krajach UE

Wyszczególnienie UE 15 Hiszpania Francja Wielka Brytania NK (NMS) Polska Węgry Litwa Słowacja
PKB 25100 22600 25600 28000 - 11300 11460 1160 12900
Płaca min w euro/miesiąc – 2005 - 599 1197 1197 - 205 232 145 167
Płaca min (w PPS33/miesiąc)

-


696 1194 1186 - 410 415 283 343
Średnia płaca miesięczna brutto34 (w euro) 2399 1524 2204 3018 511 589 467 325 359
Stopa bezrobocia w % w 2005 7,9 9,2 9,7 4,7 - 17,7 7,9 8,3 16,3
Pasywne wydatki na ochronę rynku pracy (w % PKB35) 1,282 1,393 1,401 0,434 - 0,706 - - -

Źródło: Red. Klamut M., Polityka Ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, str.172 na podstawie danych Eurostatu.

Przedstawione powyżej dane nie pozwalają na pełną charakterystykę sytuacji w krajach UE z punktu widzenia czynników skłaniających do migracji. Dzieje się tak, ponieważ nie uwzględniono tutaj danych o poziomie minimum społecznego a także stosunku pomiędzy wynagrodzeniem a tymże poziomem. Jak również nie dla wszystkich wskaźników dysponowano wielkościami przeciętnymi, które pozwoliłyby porównać „stare” i „nowe” kraje UE. Jednakże nawet tak niepełne i wyrywkowe dane pozwalają na uzasadnienie tezy, iż różnice w poziomach wynagrodzenia, a także rozmiarach bezrobocia oraz względnie niski poziom ochrony bezrobotnych w „nowych” krajach członkowskich, mogą znacząco przyczynić się do narastania skłonności migracyjnych z „nowych” do „starych” krajów członkowskich36.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.