www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 3. Polityka migracyjna Polski » Charakterystyka Polski jako kraju imigracji

Charakterystyka Polski jako kraju imigracji

Bez wątpienia Polska należy do, pod każdym względem, grupy krajów europejskich opóźnionych w procesie transformacji statusu migracyjnego. Idąc dalej można powiedzieć, że znajduje się dopiero na progu wydostawania się ze stadium, które charakteryzuje się systematycznym i wysokim odpływem ludności za granicę. Modernizacja polityki migracyjnej rozpoczęła się w ostatnich latach XIX w., czyli o co najmniej kilkadziesiąt lat później niż w Europie Zachodniej i Północnej. Została jednakże przerwana i zahamowana w skutek ogromnej dewastacji spowodowanej poprzez działania I i II wojny światowej, jak również nacjonalizacji podstawowych zasobów ekonomicznych oraz narzucanie gospodarce centralnego planowania w końcu lat 40. Dopiero w roku 1989 nastąpił powrót do modernizacyjnych refom gospodarki41.

Nie powinno więc być zaskoczeniem to, iż Polska, w odróżnieniu od zachodniej, północnej i południowej części Europy, ma przed sobą do dokończenia podstawowe procesy modernizacyjne, do których zaliczyć można przemieszczenie znacznej części populacji i siły roboczej z nierozwiniętych sektorów gospodarki do ośrodków nowoczesności i to niezależnie od tego, czy mieszczą się one w Polsce, czy poza jej granicami42.

Historia migracji w Polsce obfituje w nieciągłości, a to powodu, iż sama kategoria „Polska” staje się niedookreślona, w szczególności, gdy podejmuje się próby analizy procesów makrospołecznych w XIX i XX w. A dzieje się tak za sprawą nieobecności Polski jako jednostki geopolitycznej aż do roku 1918 oraz rozproszenia Polaków pomiędzy trzema państwami. Jak również głębokim zmianom terytorialnym i demograficznym, jakie wynikały „skokowo” z międzynarodowych wydarzeń, decyzji politycznych, a także traktatów, w szczególności tych kończących obie wojny światowe. A jeśli patrzymy na nieciągłości w historii migracji współczesnej, tj. okres panowania komunistycznego, należy zwrócić uwagę na to, iż w skutek poddania ruchu ludności ścisłemu nadzorowi aparatu państwowego, nadwyrężono lub zerwano sieci migracyjne a także rodzinne i społeczne łańcuchów migracyjnych. Tak restrykcyjna polityka spowodowała wytłumienie zarówno emigracji jak również imigracji43.

Od roku 1989 nastąpiły zmiany w procesach gospodarczych, który spowodowany napływ do Polski cudzoziemców. Ich ilość wzrastała z roku na rok. Dokładne wyszczególnienie zasobów cudzoziemców ilustruje poniższa tabela:

Tabela 3. Strumienie cudzoziemców do Polski, główne kraje obywatelstwa, 2006 r.

Kraje Zasób migra
ntów przebywa
jących dłużej niż 3 m-ce (spis ludności z 2002 r.)
Imigra
nci (wg kraju poprze
dniego pobytu)
Nowe zezwo
lenia na osied
lenie
Nowe zezwo
lenia na zamiesz
kanie na czas ozna
czony
Nowe zezwo
lenia na pobyt (dla obywa
teli UE)
Nowo przybyli cudzo
ziemcy zareje
strowani na pobyt czasowy
Zezwo
lenia na pracę wyda
wane czasowo rezy
dentom
Nowe wnioski o status ucho
dźcy
Nowe wnioski na pobyt tolera
ncyjny
Zasób stude
ntów zagrani
cznych (2006/ 2007)
Ogółem 74 257 10 802 3 255 22 376 7 350 40 695 12 063 7 093 2 133 11 752
Ukraina

Rosja

Białoruś

Niemcy

Wietnam

USA

Francja

Wielka Brytania

Armenia

Bułgaria

Kazachstan

Chiny

12 683

5 244

3 607

12 293

2 363

3 354

1 718

1 698

1 933

3 321

1 252

701

682

171

248

3 227

50

1 470

356

1592

59

(a)

87

(a)

1 438

286

602

(b)

138

46

(b)

(b)

110

42

85

13

7 733

1 393

1 647

(b)

1 496

875

(b)

(b)

1 199

497

277

383

(b)

(b)

(b)

4 415

(b)

(b)

495

404

(b)

(b)

(b)

(b)

10 879

1 910

3 154

4 211

1 641

1 366

1 252

953

1 222

706

352

590

3 533

543

1 070

398

999

445

294

(a)

277

175

17

413

60

6 405

51

0

27

0

0

0

48

2

18

5

2

2 077

8

0

3

0

0

0

6

0

0

3

2 224

427

1 544

376

180

804

84

72

89

88

431

110

Inne ważne kraje Włochy (1 405) Włochy (377)

Kanada (341)

Turcja (53)

Mołdowa (43)

Turcja (590)

Indie (588)

Japonia (471)

Korea Południowa (488)

Włochy (301)

Holandia (215)

Holandia (816)

Turcja (762)

Włochy (735)

Indie (664)

Korea Południowa (545)

Mołdowa (630)

Turcja (507)

Indie (430)

Korea Południowa (318)

Japonia (341)

Pakistan (66)
Norwegia (911)

Szwecja (511)

Republika Czeska (362)

Litwa (350)

Kanada (314)

Tajwan (300)

Źródło: GUS za Red. Nauk. Górny A, Grabowska – Lusińska I., Lesińska M., Okólski M., Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, str.45.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.