www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 3. Polityka migracyjna Polski » Polityka migracyjna Polski

Polityka migracyjna Polski

Sytuacja migracyjna Polski44

Sytuacja migracyjna Polski uległa zasadniczej zmianie w momencie przystąpienia w dniu 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej. Nasiliły się migracje zarobkowe Polaków (zwłaszcza do Wielkiej Brytanii i Irlandii) cechujące się zarówno wielką skalą (w 2007 roku poza granicami przebywało 2,3 miliona stałych mieszkańców Polski), jak i dynamiką, a także znacznie większym udziałem osób o relatywnie wysokich kwalifikacjach.

„Wyniki spisu 2011 wykazały wstępnie, że około 1 940 tys. osób, będących stałymi mieszkańcami Polski, przebywało w momencie spisu za granicą powyżej 3 miesięcy, dla porównania w spisie 2002 takich osób było 786,1 tys.

Wśród emigrantów przeważały kobiety, które stanowiły niewiele ponad 51% ogółu osób przebywających za granicą (w 2002 odsetek kobiet wynosił – 53,8%).

Wstępnie szacuje się, że co najmniej 2/3 emigrantów przebywało za granicą 12 miesięcy i dłużej. Należy zaznaczyć, że przez osoby przebywające czasowo za granicą przyjmuje się takie osoby, które przebywają poza krajem (często nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę”45.

Masowe migracje poakcesyjne stały się implikacją dla nowych wyzwań dotyczących polskiej polityki migracyjnej:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło w latach 2006-2011 szereg przepisów, które uprawniały cudzoziemców do podejmowania sezonowego zatrudnienia na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Objęto nimi początkowo jedynie obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy, następnie Mołdowy oraz Gruzji. Skutkowało to uruchomieniem ważnego kanału napływu migrantów zarobkowych w ramach legalnej migracji o charakterze cyrkulacyjnym.

Jednakże, pomimo powyższego, skala migracji do Polski jest niewielka, a wręcz marginalna. Dane ze Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku 2002 ujawniły, że w Polsce przebywało na stałe 14,5 tys. cudzoziemców, a pobyt dalszych 24,1 tys. miał charakter czasowy – łącznie stanowiło to niewiele ponad 38 tys. osób, przy populacji przekraczającej 38 mln. Do podobnych wniosków prowadzi analiza innych danych – dane rejestrowe wskazują, że między rokiem 1990 a 2010 do Polski przyjechało (i zarejestrowało się) niewiele ponad 130 tys. imigrantów.

„Wyniki spisu 2011 wykazały wstępnie, że wśród stałych mieszkańców Polski prawie 99,7% (38 401 tys. ) to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 0,2% stanowili cudzoziemcy. Nie ustalono obywatelstwa dla niespełna 0,1%. Dla porównania w 2002 r. prawie 98,2% stanowili obywatele polscy 0,1% – cudzoziemcy, dla około 1,7% nie została ustalona przynależność państwowa”46.

Z uwagi na niewielką skalę migracje zagraniczne nie odgrywają istotnej roli w polskim społeczeństwie. Jednakże w ostatnich latach wyraźnie wzrosło ich znaczenie na polskim rynku pracy. Biorąc pod rozwagę prognozowane zmiany struktury demograficznej Polski oraz zmiany społeczno-ekonomiczne można założyć, iż tendencja ta będzie się utrwalać (wzrost wzmocnienia podaży pracy w bliskiej przyszłości).

Reasumując, polityka migracyjna Polski powinna (przynajmniej w krótkim okresie) podporządkować się pryzmatowi rynku pracy i jego potrzebom. Powinna również w większym stopniu pełnić rolę proaktywną i poszukiwać optymalnych rozwiązań w punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju.

Rekomendacje dla polityki migracyjnej Polski

Rekomendacje co do przyszłej polityki migracyjnej Polski przygotowane są przez grupę roboczą do spraw przygotowanie Strategii Migracyjnej Polski, a grupa ta działa w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji. Jej celem jest sformułowanie priorytetów Polski w zakresie migracji. Mają one mieć postać syntetycznego dokumentu, który wskaże kierunki działania państwa w tym obszarze, a także zbiór praktycznych wytycznych dla administracji47. Poniżej zaprezentowane zostaną założenia tejże strategii48.

 1. Legalna migracja – zasady pobytu określonych kategorii imigrantów

 1. Legalna migracja – studenci

 1. Legalna migracja – migracja zarobkowa

 1. Integracja

 1. Obywatelstwo

 1. Ochrona międzynarodowa

 1. Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji

 1. Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji – abolicja i powroty

Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji

Do niezbędnych środków przeciwdziałania nielegalnej imigracji oraz jej skutkom zalicza się49:

 1. kontrolę wstępną – podejmowaną przed wjazdem cudzoziemca na terytorium RP. Do czynności sprawdzająco-kontrolnych zalicza się postępowanie przed konsulem w sprawie wydania wizy (składa się na nie uzgadniana i realizowana w ramach współpracy państw Unii Europejskiej odpowiednia polityka wizowa) oraz tzw. konsultacje wizowe pomiędzy państwami Schengen.

W 2011 r. konsulowie odmówili wydania wiz w 29 751 przypadkach (tj. około 2,5% ogółu złożonych wniosków wizowych – dla porównania w 2010 r. współczynnik ten wyniósł 2,9%)50.

Istotne instrumenty polityki wizowej w ramach przeciwdziałania nielegalnej imigracji:

  • stosowanie przez polskie placówki konsularne standardów i wymogów określonych we Wspólnotowym Kodeksie Wizowym,

  • współpraca oraz system informatycznych konsultacji (tzw. VISION) z organami centralnymi innych państw Schengen, również z właściwymi merytorycznie instytucjami naszego państwa za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców pełniącego rolę Centralnego Organu Wizowego,

  • wykorzystanie narzędzi udostępnianych przez Wizowy System Informacyjny51.


 1. ochronę granicy państwowej oraz kontrolę w trakcie przekraczania granicy – ten środek przeciwdziałania realizowany jest poprzez każdorazową kontrolę dokumentów cudzoziemców przez Straż Graniczną w trakcie przekraczania przez nich granicy celem weryfikacji zamierzonego celu i okoliczności pobytu. Rezultatem może być odmowa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2011 wjazdu do Polski odmówiono 22 047 cudzoziemcom (2010 r. – 23 643), w tym 43% stanowili cudzoziemcy, których zawrócono ze względu na brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego oraz ok. 26% cudzoziemcy, którzy nie przedstawili funkcjonariuszom Straży Granicznej odpowiednich dokumentów uzasadniających cel i warunki planowanego pobytu. Natomiast w związku z przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom lub jego usiłowaniem zatrzymano 2 311 cudzoziemców (2010 r. – 2 170)52.

Ochrona granicy państwowej dokonywana jest na podstawie przepisów krajowych oraz Kodeksu Granicznego Schengen. Zakłada ona współpracę z krajami sąsiadującymi w kwestii przeciwdziałania nielegalnym migracjom, jak również w wykorzystywaniu sieci oficerów łącznikowych (policyjnych i imigracyjnych).

W aspekcie ochrony granic poza przejściami granicznymi istotną rolę pełnią systemy fizycznego i technicznego zabezpieczenia dostępu do terytorium kraju (placówki Straży Granicznej, patrole mobilne, Zintegrowane Systemy Radarowego Nadzoru, środki łączności, środki transportu itp.) a także działania operacyjne ukierunkowane na zwalczanie zorganizowanej przestępczości granicznej53.


 1. kontrolę na terytorium kraju – kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP sprawuje:

Przy czym podczas przeprowadzania kontroli przedstawiciele powyższych urzędów są w pełni upoważnieni do wglądu w dokumenty i zezwolenia uprawniające cudzoziemca do pobytu, do wykonywania pracy, do prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP oraz do żądania wskazania środków jego utrzymania na czas pobytu i na powrót do państwa pochodzenia.

W związku ze stwierdzeniem nielegalnego pobytu w 2011 r. funkcjonariusze SG zatrzymali 5105 (w 2010 r. 2887) obywateli państw trzecich (zatrzymania miały miejsce wewnątrz kraju, w tym przy odcinkach granicy wewnętrznej w 1963 przypadkach, oraz podczas próby wyjazdu z RP przez odcinki granicy zewnętrznej, głównie do kraju pochodzenia, w 3142 przypadkach). W tym samym czasie wojewodowie wydali 1134 decyzje o wydaleniu (2010 r – 1669 decyzji), a 6302 cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia Polski (2010 r. – 6606 osób)55.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.