www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 4. Polityka migracyjna Hiszpanii » Polityka migracyjna Hiszpanii

Polityka migracyjna Hiszpanii

Programy rządowe

  1. Plan Społecznej Integracji Imigrantów, który został zatwierdzony w roku 1994 w postaci systemu podziału kompetencji i zadań pomiędzy rządem narodowym, a władzami regionów, miast i wspólnot lokalnych w zakresie integracji imigrantów. To pierwszy tego typu oraz na taką skalę program działań w zakresie integracji imigrantów59.

  2. Program Regulacji i Wspólnoty w zakresie Cudzoziemców i Imigracji, który jest znany powszechnie jako Plan Greco. Realizowany był w latach 2001 – 2004 jako pierwszy narodowy plan poświęcony w całości kwestii obecnej w Hiszpanii populacji cudzoziemców60.

  3. Strategiczny Plan na rzecz Obywatelstwa i Integracji, który był zaplanowany na lata 2007 – 2010 przez lewicowy rząd Jose Luisa Rodgiqueza Zapatero. Poświęcony był kwestiom szeroko pojętej integracji, w sferach prawnej, społecznej oraz kulturowej61.

Programy regularyzacyjne i polityka wobec migrantów nielegalnych

Hiszpania jest jednym z krajów najczęściej stosujących masowe akcje regularyzacyjne dla nielegalnych imigrantów. Programy regularyzacyjne w Hiszpanii często są mocno krytykowane za stymulowanie napływu nielegalnych imigrantów, którzy oczekują na kolejną abolicję. Poniższa tabela przedstawia warunki, jakie musieli spełnić nielegalni imigranci w ramach poszczególnych akcji62:

Tabela 5. Charakterystyka programów regularyzacyjnych w Hiszpanii

Rok regularyzacji Warunki Wnioski Decyzje pozytywne (% ogółu) Rodzaje zezwolenia na pobyt
1985 -Posiadanie oferty pracy

-Przebywanie na terytorium Hiszpanii przed 24 lipca 1985 roku

44 000 23 000

(52%)

Zezwolenie na pobyt i pracę ważne rok, z możliwością przedłużenia
1991 -Przebywanie i zatrudnienie w Hiszpanii od 15 maja 1991 roku

-Poszukiwacze azylu będący w trakcie procedury uchodźczej lub których wniosek został odrzucony

135 393 109 135

(81%)

Zezwolenie na pobyt ważne trzy lata
1996 -Pobyt i praca od 1 stycznia 1996 roku lub

-Posiadacze zezwolenia na pobyt lub pracę wydanego po maju 1996 roku lub

-Bycie członkiem rodziny migranta mieszkającego w Hiszpanii przed styczniem 1996

21 300 25 000

(85%)

Zezwolenie na pobyt ważne pięć lat
2000 -Przebywanie w Hiszpanii przed 1 czerwca 1999 roku

-Posiadanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt w ciągu trzech lat lub złożenie wniosku o zezwolenie na pracę lub na pobyt

247 598 153 463

(62%)

Zezwolenie na pobyt i pracę ważne rok
2001 -Przebywanie w Hiszpanii przed 23 stycznia 2001 roku

-Udowodnienia „zakorzenienia” w Hiszpanii poprzez udział w rynku pracy lub związki rodzinne z obywatelem hiszpańskim lub legalnym rezydentem cudzoziemskim

-Nie bycie uczestnikiem postępowania dot. wydalenia ani nie posiadanie zakazu przebywania na terytorium Hiszpanii

350 000 221 083

(63%)

Zezwolenie na pobyt ważne rok
2005 Dla pracodawców:

-Bycie zarejestrowanym w systemie ubezpieczeń społecznych i opłacanie składek

-Przestrzeganie prawa imigracyjnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy

-Nie bycie karanym za łamanie praw pracowniczych lub imigrantów

Dla cudzoziemców:

-Dowód rejestracji w lokalnym urzędzie w Hiszpanii przez 7 sierpnia 2004 roku o obecność w Hiszpanii w trakcie składania wniosku

-Posiadanie umowy o pracę

-Nie bycie karanym

700 000 577923 Zezwolenie na pobyt i pracę ważne rok, z możliwością przedłużenia

Źródło: Lesińska M., Stefańska R., Polityka migracyjna oraz rozwiązania dotyczące dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Raport o rozwiązaniach przyjętych w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, str. 27 za Levinson A., Regularisation program mes In Spain, Centre on MIgration, Policy and Society COMPAS, University of Oxford; Levison A. Why Coutries Continue to Consider Regularization, Migration Policy Insitute.

Oprócz masowych abolicji również inne instrumenty polityki wobec imigrantów nielegalnych wyróżniają Hiszpanię, cudzoziemcy bez prawa legalnego pobytu mają najszerszy zakres uprawnień w porównaniu do imigrantów w innych krajach europejskich. Ale jeżeli zarejestrują się w lokalnych samorządach mają prawo do pełnego zakresu usług medycznych w publicznych placówkach ochrony zdrowia, jak również do świadczeń z pomocy społecznej63.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.