www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 5. Konfrontacja Polski i Hiszpanii w zakresie polityki migracyjnej – konkluzje » Konkluzje wynikające z uregulowań programów rządowych w aspekcie polityki migracyjnej

Konkluzje wynikające z uregulowań programów rządowych w aspekcie polityki migracyjnej

Dotychczasowe rozważania teoretyczne pozwalają na sformułowanie następujących hipotez:

H4: Polska krajem ubogim w programy dotyczące polityki migracyjnej.

H5: Hiszpania jako kraj najbardziej przyjazny dla nielegalnych imigrantów.

Konfrontując Polskę i Hiszpanię w tym zakresie stwierdza się, iż Polska posiada niewielką bazę programów dotyczących polityki migracyjnej czy samych imigrantów. Spotkać można jedynie szereg przepisów uprawniających cudzoziemców do podejmowania sezonowego zatrudnienia na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Odmiennie przedstawia się sytuacja Hiszpanii, która zrealizowała już kilka zasadniczych planów na rzecz imigrantów i integracji. W przypadku Polski takie działania nie miały miejsca. Przyczyn upatrywać należy w fakcie, iż (jak już zaznaczono we wcześniejszych częściach pracy) skala migracji do Polski jest marginalna, zatem polska polityka migracyjna znajduje się „w powijakach”. Nie zostały wypracowane programy tudzież plany rządowe dotyczące tego zakresu, aczkolwiek powstaje wiele rekomendacji co do przyszłej polityki migracyjnej RP (podrozdz. 3.2.2.). Przede wszystkim polska polityka migracyjna powinna uwzględnić i podporządkować się wymogom rynku pracy oraz szeroko otworzyć się na podaż pracy cudzoziemców, która w najbliższym czasie ze względu na sytuację społeczno-demograficzną Polski ulegnie wzmocnieniu. Hipotezę 4 należy zatem przyjąć.

Inaczej kreuje się również kwestia przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji w analizowanych krajach. Hiszpania należy do grona krajów, które najczęściej stosują masowe akcje regularyzacyjne wobec nielegalnych imigrantów. Konfrontując z Polską - przepisy abolizacyjne są dopiero w fazie projektowania, a pozostałe procedury z zakresu przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji uważa się za wystarczające, aczkolwiek wymagające usprawnień i skuteczniejszego egzekwowania.

Zaakcentować należy, iż w aspekcie instrumentów polityki wobec imigrantów nielegalnych, Hiszpanię wyróżnia najszerszy zakres uprawnień (w tym prawo do pełnego zakresu usług medycznych) dla cudzoziemców bez legalnego prawa pobytu. Hipotezę 5 należy zatem przyjąć.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.