www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnej » Podstawowe pojęcia i definicje

Podstawowe pojęcia i definicje

W literaturze można znaleźć wiele definicji polityki ekonomicznej zwanej także polityką gospodarczą. Według jednej uważana jest ona za „bezpośrednie kierowanie gospodarką narodową przez państwo lub pośrednie oddziaływanie państwa na funkcjonowanie i rozwój tej gospodarki”1. Zaś wg innej uważana jest jako „działalność państwa polegająca na określaniu bieżących i perspektywicznych celów społeczno – gospodarczych oraz ich realizacji za pomocą metod i środków wynikających z zasady racjonalnego gospodarowania”2. W skład polityki ekonomicznej można zaliczyć wiele odrębnych polityk. Jedna z nich, polityka migracyjna, zostanie opisana w niniejszym opracowaniu.

Zmiany stałego miejsca zamieszkania oraz miejsca czasowego pobytu określane są jako wędrówki bądź migracje ludności. Migracjami są przemieszczenia się osoby z danej jednostki terytorialnej (zwykle wyodrębnionej według kryterium administracyjnego) do innej na nieprzerwany czas3.

Przyjmując za punkt wyjścia obszar danego kraju wyróżnić można pojęcie ruchów

zewnętrznych, na które składa się emigracja oraz imigracja. Oba terminy zarezerwowane są dla migracji międzynarodowych, czyli zagranicznych. Poszczególne osoby biorące udział w ruchach zewnętrznych nazywane są imigrantami bądź emigrantami. Oczywiście ta sama osoba staje się jednocześnie emigrantem w jednym kraju i imigrantem w drugim4.

Imigracja jest pewnym rodzajem ruchu wędrówkowego ludności, oznacza napływ ludności na dane terytorium, zwykle terytorium państwa. Jednakże potocznie rozumiana jest jako przybycie do kraju celem osiedlenia się lub też długotrwałego pobytu. Jednakże, jeśli imigracja jest zorganizowana przez administrację państwa lub inne instytucje publiczne to mamy w takiej sytuacji do czynienia z repatriacją5.

Emigrację określa się jako wychodźstwo, czyli opuszczenie ojczystego kraju z przyczyn ekonomicznych, religijnych, bądź politycznych. Terminem tym określa się także zbiorowość ludzi opuszczających swój kraj, żyjącą w kraju osiedlenia. Emigranci to ludność opuszczająca dany obszar, tzw. ludność odpływowa6.

Kryterium czasu pozwala wyróżnić migracje na pobyt stały, zwane również migracjami stałymi, związane z osiedleniem a także bezpośrednio odnotowane w ewidencji ludności danego kraju. Przeciwieństwem migracji na pobyt stały są migracje czasowe, które obejmują migracje długookresowe i krótkookresowe, które według przepisów prawa obowiązującego w Polsce dotyczą okresu pobytu powyżej 2 miesięcy i w świetle prawa mogą trwać nawet 10 lat. Migracje długookresowe to wyjazdy z kraju stałego zamieszkania, jak również przyjazdy do kraju w celu osiedlenia się z zamiarem pozostania na danym terytorium przez okres co najmniej 12 miesięcy7.

Migracje dzielą się więc według kilku kryteriów8:

W analizach statystycznych migracji wyodrębnia się9:

Polityką migracyjną jest kompleksowo ujęty układ wskazań i regulacji prawno instytucjonalnych, wpływających na kształtowanie się rozmiarów, struktury i kierunków procesów migracyjnych, uwzględniający tak sytuację demograficzną i społecznoekonomiczną, jak również obowiązujące normy międzynarodowe a także uzgodnienia bilateralne10.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.