www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnej » Modele migracji

Modele migracji

Można wyróżnić następujące modele migracji:

1. Model komplementarnej polityki migracyjnej (model polityki migracyjnej zorientowanej na rynek pracy) - zgoda na imigrację danej osoby jest uzależniona od możliwości znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy państwa przyjmującego. Państwo traktuje imigrantów jako źródło siły roboczej na krajowym rynku pracy. Niedobory uzupełniane przez imigrantów muszą mieć jednakże podłoże strukturalne. Ten model wyklucza masową imigrację z powodu selekcji imigrantów pod względem zdolności do asymilacji i przydatności na rynku pracy. Państwami, które można zaliczyć do realizujących komplementarną politykę migracyjną są Australia oraz Kanada17.

2. Model kolonialno – humanitarnej polityki migracyjnej - imigranci z niektórych regionów świata mają specjalne prawa a także ułatwienia w zakresie uzyskiwania prawa do wjazdu do danego państwa. Wynikają one najczęściej z doświadczeń historycznych, głownie z okresu kolonialnego. Państwa w ten sposób niejako rekompensują czas, w którym kontrolowały tereny swoich kolonii. Do państw typowych dla tego modelu można zaliczyć Francję, Belgię, Włochy oraz w pewnym zakresie Wielką Brytanię18.

3. Model nowych państw imigracyjnych - liberalne podejście do imigracji, stawiające jednakże za główny cel uzupełnienie niedoborów rynku pracy. Różni się od modelu komplementarnej polityki migracyjnej tym, iż nie stosuje systemów punktowych, uznając, że sam rynek spowoduje dostosowanie popytu i podaży. Ten model dość często prowadzi do zasilania szarej strefy przez cudzoziemców. Typowym przykładem takiegoż państwa jest Hiszpania19.

4. Model rezydualnej polityki migracyjnej (model asymilacyjnej polityki migracyjnej) - imigracja do państwa może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu restrykcyjnych warunków dotyczących przydatności dla rynku pracy i gospodarki a także zdolności do przystosowania się do społeczeństwa (asymilacji). Ten model prowadzi do graniczenia imigracji z państw, które różnią się normami kulturowymi i społecznymi. Państwami charakterystycznymi dla tego modelu są Austria oraz Japonia20.

5. Model wielokulturowej polityki migracyjnej - model uznający konkurencję między kręgami kulturowymi za korzystną dla rozwoju społecznego a także ekonomicznego państwa. Państwo dba o zachowanie, jego zdaniem, optymalnych proporcji w zakresie udziału przedstawicieli danych narodów w strumieniach migracyjnych preferując imigracje tych osób, które są niedoreprezentowane w społeczeństwie państwa przyjmującego. Przykładem takiego państwa są Stany Zjednoczone21.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.