www.eprace.edu.pl » polityka-migracyjna » Rozdział 1. Krótki wstęp odnośnie polityki migracyjnej » Tezy polityki migracyjnej

Tezy polityki migracyjnej

Przy opracowywaniu polityki państwa wobec jakichś grup społecznych bądź obserwowanych zjawisk bierze się pod uwagę względnie uporządkowany zbiór sądów i przyjętych na ich podstawie ocen, które znajdują wyraz w zalecanych procedurach zachowań wobec tych grup lub zjawisk. Zaś tworząc politykę migracyjną państwa, instytucje do tego powołane powinny brać pod uwagę wewnętrzną spójność, kompleksowość postrzegania zjawiska migracji oraz konsekwencje poszczególnych resortów w stosowaniu przyjętych w jej ramach założeń22.

Od początku lat 90-tych działalność władz i administracji państwowej jest ukierunkowana na opracowanie założeń polityki migracyjnej państwa. Jest to związane ze zmianami zachodzącymi w sytuacji migracyjnej Polski. Jak również podjętymi przez nasz kraj zobowiązaniami międzynarodowymi. Spośród tez stanowiących podstawę prac nad dokumentem zawierającym założenia polityki migracyjnej w Polsce znalazły się m. in.23:

Bardzo istotne jest rzeczywiste koordynowanie na najwyższym szczeblu prac Urzędów Wojewódzkich jak również innych organów administracji drogą instrukcji i wytycznych. W związku z tym powołano Międzyresortowy Zespół ds. Migracji i Uchodźstwa, w ramach którego reprezentanci zainteresowanych urzędów i służb, winni koordynować na skalę kraju wykonywanie polityki wyznaczonej przez rząd24.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.